@iptv

Internet Protocol television

Friday, 10 November 2017

FREE IPTV Italy IPTV Links M3U Playlist 10/11/2017

 

FREE IPTV Italy IPTV Links M3U Playlist 10/11/2017

this post is from : www.iptv1.orgDownload M3U List 

#EXTINF:-1,=== >> ITALY << ===
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/2256.ts
#EXTINF:-1,ERA TV
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3825.ts
#EXTINF:-1,SKY CALCIO1 HD IT
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3548.ts
#EXTINF:-1,SKY CALCIO2 HD IT
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3547.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT F1 UK
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3553.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT1 HD IT
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3552.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT1 UK
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3558.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT2 HD IT
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3551.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT2 UK
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3557.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT3 HD IT
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3550.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT3 UK
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3556.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT4 UK
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3555.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORT5 UK
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3554.ts
#EXTINF:-1,SKY SUPER CALCIO IT
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3549.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_01_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3128.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_02_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3127.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_03_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3126.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_04_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3125.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_05_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3124.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_06_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3123.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_07_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3122.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_08_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3121.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_09_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3120.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_10_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3119.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_11_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3118.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_12_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3117.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_13_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3116.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_14_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3115.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_15_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3114.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_16_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3113.ts
#EXTINF:-1,Sky_Primafila_17_HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/3112.ts
#EXTINF:-1,IT | DISNEY Channel HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4463.ts
#EXTINF:-1,IT | PREMIUM CINEMA ENERGY
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4473.ts
#EXTINF:-1,IT | PREMIUM CINEMA ENERGY2
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4474.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY 24 + HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4465.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY CINEMA CLASSICS HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4470.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY CINEMA PASSION HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4468.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY CINEMA HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4466.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY CINEMA MAX HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4469.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY COMMEDY
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4464.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY DISNEY JUNIOR
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4472.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY DISNEY XD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4471.ts
#EXTINF:-1,IT | SKY HITS HD
http://uydu2017.org:8000/live/aliyilmaz/yilmaz/4467.ts