@iptv

Internet Protocol television

Thursday, 14 July 2016

PORTUGAL FREE IPTV LINKS 14/07/2016


#EXTINF:-1,????? PORTUGAL ?????
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2165.ts
#EXTINF:-1,PT: Tvi 24
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2176.ts
#EXTINF:-1,PT: TV Cine 4
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2181.ts
#EXTINF:-1,PT: TV Cine 3
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2180.ts
#EXTINF:-1,PT: TV Cine 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2179.ts
#EXTINF:-1,PT: TV Cine 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2178.ts
#EXTINF:-1,PT: Sic Noticias
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2174.ts
#EXTINF:-1,PT: Sic Mulher
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2175.ts
#EXTINF:-1,PT: Sic
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2173.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP Memoria
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2169.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP Madeira
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2170.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP Africa
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2171.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP Acores
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2172.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP 3
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2168.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2167.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2166.ts
#EXTINF:-1,PT: Nickelodeon
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2198.ts
#EXTINF:-1,PT: Nat Geo Wild
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2196.ts
#EXTINF:-1,PT: MTV Portugal
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2197.ts
#EXTINF:-1,PT: Historia
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2190.ts
#EXTINF:-1,PT: Fox Life HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2194.ts
#EXTINF:-1,PT: Fox HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2193.ts
#EXTINF:-1,PT: Fox Crime
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2195.ts
#EXTINF:-1,PT: Euronews
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2177.ts
#EXTINF:-1,PT: Disney Junior
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2201.ts
#EXTINF:-1,PT: Disney Channel
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2200.ts
#EXTINF:-1,PT: Cine Mundo
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2183.ts
#EXTINF:-1,PT: Cartoon Network
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2199.ts
#EXTINF:-1,PT: Canal Panda
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2202.ts
#EXTINF:-1,PT: Biggs
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2203.ts
#EXTINF:-1,PT: Benfica TV 2
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2188.ts
#EXTINF:-1,PT: Benfica TV 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2187.ts
#EXTINF:-1,PT: AXN White HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2192.ts
#EXTINF:-1,PT: AXN HD
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2191.ts