@iptv

Internet Protocol television

Monday, 11 July 2016

NETHERLAND FREE IPTV LINKS 12/07/2016#EXTINF:-1,>>>>>NETHERLAND CHANNELS<<<<<
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/2010.ts
#EXTINF:-1,NL: WAWA TV
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1954.ts
#EXTINF:-1,NL: RTL7 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1961.ts
#EXTINF:-1,NL: RTL4_HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1963.ts
#EXTINF:-1,NL: National Geographic
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1969.ts
#EXTINF:-1,NL: Film 1 Premiere HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1975.ts
#EXTINF:-1,NL: Film 1 Comedy and Kids
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1976.ts
#EXTINF:-1,NL: Golf_HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1977.ts
#EXTINF:-1,NL RTL 7
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1942.ts
#EXTINF:-1,NL RTL 5
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1941.ts
#EXTINF:-1,NL Rtl 4
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1940.ts
#EXTINF:-1,NL: NPO3
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1945.ts
#EXTINF:-1,NL: NPO 2
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1944.ts
#EXTINF:-1,NL: NPO 1
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1943.ts
#EXTINF:-1,NL: HBO HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1947.ts
#EXTINF:-1,NL: HBO 3 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1982.ts
#EXTINF:-1,NL: HBO 3
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1948.ts
#EXTINF:-1,NL: HBO 2 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1983.ts
#EXTINF:-1,NL: HBO 1 HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1984.ts
#EXTINF:-1,NL: Fox Sport 3
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1950.ts
#EXTINF:-1,NL: Film 1 Action HD
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1985.ts
#EXTINF:-1,NL: 13th Street NL
http://ksportiptv.com:1557/live/12/07/2016/PW4UqMy6wV/1953.ts