@iptv

Internet Protocol television

Thursday, 14 July 2016

DENMARK FREE IPTV LINKS 14/07/2016


#EXTINF:-1,..::Denmark Channel::..
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2496.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Tv3
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2498.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Tv2 Zebra
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2497.ts
#EXTINF:-1,Denmark : VFILM FILM PREMIERE
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2547.ts
#EXTINF:-1,Denmark : VFILM FAMILY
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2546.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 SPORT 1
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2548.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 Plus
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2549.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 +
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2550.ts
#EXTINF:-1,Denmark : C MORE SERIES
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2551.ts
#EXTINF:-1,Denmark : C MORE HITS
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2552.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Disney Channel
http://ksportiptv.com:1557/live/iptv14/TOyaywpx3I/2499.ts

thumbnail 1 summary