@iptv

Internet Protocol television

Wednesday, 6 July 2016

DENMARK FREE IPTV LINKS 07/07/2016


#EXTINF:-1,..::Denmark Channel::..
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2496.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Tv3
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2498.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Tv2 Zebra
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2497.ts
#EXTINF:-1,Denmark : VFILM FILM PREMIERE
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2547.ts
#EXTINF:-1,Denmark : VFILM FAMILY
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2546.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 SPORT 1
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2548.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 Plus
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2549.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 +
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2550.ts
#EXTINF:-1,Denmark : C MORE SERIES
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2551.ts
#EXTINF:-1,Denmark : C MORE HITS
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2552.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Disney Channel
http://ksportiptv.com:1557/live/07072016/EQwNecePS7/2499.ts