@iptv

Internet Protocol television

Sunday, 3 July 2016

Denmark FREE IPTV LINKS 04/07/2016


#EXTINF:-1,>>>>>>> MAKEDONIA <<<<<<<
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/832.ts
#EXTINF:-1,AL: Alsat M
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/860.ts
#EXTINF:-1,MK: MPT 1
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/988.ts
#EXTINF:-1,AL: MPT 2
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/989.ts
#EXTINF:-1,AL: ERA TV
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/1181.ts
#EXTINF:-1,AL: TV 2 Gostivar
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/1177.ts
#EXTINF:-1,MK: Alfa
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/859.ts
#EXTINF:-1,MK: TV M3 Music
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/1184.ts
#EXTINF:-1,MK: KANL 5
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/962.ts
#EXTINF:-1,AL: Kanali 7 News
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/961.ts
#EXTINF:-1,..::Denmark Channel::..
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2496.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Tv3
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2498.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Tv2 Zebra
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2497.ts
#EXTINF:-1,Denmark : VFILM FILM PREMIERE
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2547.ts
#EXTINF:-1,Denmark : VFILM FAMILY
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2546.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 SPORT 1
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2548.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 Plus
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2549.ts
#EXTINF:-1,Denmark : TV3 +
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2550.ts
#EXTINF:-1,Denmark : C MORE SERIES
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2551.ts
#EXTINF:-1,Denmark : C MORE HITS
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2552.ts
#EXTINF:-1,Denmark : Disney Channel
http://ksportiptv.com:1557/live/euro2016/QAyPWyXNnE/2499.ts